Nazad^

Cilj: Povećanje kvaliteta i održivosti socijalnih usluga koje se pružaju građanima i građankama na lokalnom nivou, a posebno ugroženim grupama i to u periodima pojačanih potreba kao što su pandemija ili druga vanredna stanja

Ukupan budžet poziva: 600.000 evra namenjenih realizaciji najmanje dvadeset projekata

Iznos podrške po pojedinačnom projektu: od 10.000 do 30.000 evra

Кo može da učestvuje: Pravo učešća na konkursu imaju organizacije civilnog društva (OCD), kao i lokalne samouprave (LSU) u partnerstvu sa predstavnicima civilnog sektora sa  teritorije 99 opština i gradova obuhvaćenih Programom u dva regiona: Šumadija i zapadna Srbija i Južna i istočna Srbija

Vrsta aktivnosti: Pozivom su obuhvaćene sledeće oblasti intervencije koje se mogu realizovati kombinovano ili pojedinačno:

  • Održivost i poboljšanje postojećih i uvođenje inovativnih i/ili integrisanih socijalnih usluga u cilju rešavanja i sprečavanja negativnih uticaja Кovida, posebno onih orijentisanih na ranjive grupe
  • Rešavanje nedostataka u pružanju usluga socijalne zaštite identifikovanih tokom Кovid krize i/ili proširenje usluga socijalne zaštite u skladu sa povećanim zahtevima nastalim kao posledica krize
  • Povećanje spremnosti i otpornosti pružalaca socijalnih usluga, prvenstveno javnih institucija, za moguće buduće vanredne situacije i periode kriza

Za potrebe ovog Poziva, socijalne usluge su identifikovane kao različite javne usluge namenjene pružanju pomoći ugroženim grupama, kao što su starije osobe, osobe sa invaliditetom, deca i omladina, žene, Romi, itd. Uslugu može da pruža javna institucija i organizacija civilnog društva i prvenstveno podrzumeva usluge socijalne zaštite, javno obrazovanje i zdravstvenu zaštitu.

Rok za prijavu: 7. mart 2022. godine do 24:00

Nazad^
Nazad^

Onlajn info-sesija - Javni poziv za unapređenje socijalnih usluga

 

Nazad^