Opština Bela Palanka

Južna i istočna Srbija - Pirotski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 77

Aktivnih preduzetnika - 359

9.993


Broj stanovnika
h-money

55.539


Prosečna zarada

517


Površina
Bela Palanka
svi-projekti

26

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

792.296 evra

648.383 evra

(Donatori 82%)

143.913 evra

(Sufinansiranje 18%)

294.638 evra

Učešće programa: 209.175 evra

Sufinansiranje: 85.463 evra

-
-
294.638 evra

Rekonstrukcija i dogradnja objekta za vodosnabdevanje „Vrelo“ u Beloj Palanci

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija i dogradnja objekta za vodosnabdevanje „Vrelo“ u Beloj Palanci (120 m2) ima za cilj da obezbedi stabilno vodosnabdevanje, a time i adekvatne sanitarno-higijenske uslove za stanovništvo u urbanom delu opštine.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

259.690 evra

179.372 evra

80.318 evra

Podrška kao ključ za socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom

Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

Partner na projektu: Udruženje TE DEUM

Povećanje socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju, kroz unapređenje usluge Lični pratilac deteta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

34.948 evra

29.803 evra

5.145 evra

174.218 evra

Učešće programa: 145.618 evra

Sufinansiranje: 28.600 evra

-
25.441 evra

Izrada izvođačkog projekta za rekonstrukciju objekata bivše fabrike Femid u Beloj Palanci

Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju objekata nekadašnje fabrike Femid, koja će obuhvatiti proizvodnu halu (1.848 m2), prijemnicu (185 m2) i magacin (465 m2), treba da omogući investicije u poslovnu infrastrukturu i doprinese stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za postojeće i buduće investitore, što će kao ishod imati bolji životni standard lokalnog stanovništva.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

23.300 evra

18.630 evra

4.670 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

148.777 evra

Sanacija i adaptacija zgrade Ustanove kulture „Remezijana“

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija ustanove kulture, koja će obuhvatiti radove na krovu, grejanju, uvođenje novih električnih instalacija i osvetljenja, te sistema klimatizacije i ventilacije pozorišta i scene kao i nabavku nove opreme, poboljšaće uslove za rad i organizovanje različitih kulturnih sadržaja istovremeno unapređujući njihov kvalitet. Postignuta energetska efikasnost smanjiće troškove grejanja, što će omogućiti opštini da ušteđena sredstva ulaže u kulturu. Pored toga, u skladu sa principima dobrog upravljanja, biće donet pravilnik o korišćenju kulturnih objekata u okviru Ustanove kulture „Remezijana“.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

129.712 evra

109.933 evra

19.779 evra

Inkluzivna akademija

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje psihologa Novi Pazar

Partner na projektu: Udruženje građana „Аurđevdan“ Bela Palanka

Doprinos povećanoj zapošljivosti ugroženih kategorija stanovništva (mladih sa invaliditetom, Roma i Romkinja) u Novom Pazaru i Beloj Palanki, jačanjem znanja i veština radne snage, unapređenjem socijalne inkluzije ciljnih grupa i stvaranjem prilika da poboljšaju svoj standard života.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

19.065 evra

14.914 evra

4.151 evra

323.441 evra

Učešće programa: 293.590 evra

Sufinansiranje: 29.850 evra

45.701 evra

Pružanje podrške ranjivim grupama na teritoriji Bele Palanke

Fond za učešće građana (CIF 2)

Unapređenje kvaliteta života dece i omladine sa invaliditetom kroz adaptaciju prostorija Centra za dnevni boravak i povećanje broja korisnika i korisnica usluge „pomoć u kući“.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.997 evra

14.918 evra

6.079 evra

Kovačkim zanatom do boljeg života

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Zapošljavanje: Unapređenje ekonomskog položaja Roma i Romkinja putem obuka iz kovačkog zanata i prodaje, kao i podrška u osnivanju zadruge.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.425 evra

8.425 evra

-

Arak tut - Čuvaj se

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Bezbednost: Unapređenje bezbednosti i zaštite od požara u romskim naseljima putem sprovođenja obuka, nabavke protivpožarnih aparata i uspostavljanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u pet projektnih opština.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.108 evra

1.108 evra

-

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Stručna praksa

Stručne obuke

Korisnici različite stručne spreme (IV, VI i VII stepen) steći će prvo radno iskustvo, koje je preduslov za polaganje državnog ispita.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.000 evra

10.000 evra

-

129.907 evra

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Osnovne škole „Ljupče Španac“ u Beloj Palanci

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Osnovne škole „Ljupče Španac“ u Beloj Palanci, čime će se stvoriti uslovi za unapređenje energetske efikasnosti zgrade

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.190 evra

2.771 evra

419 evra

Izrada glavnog projekta za proširenje i dogradnju kišne kanalizacije u Beloj Palanci

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za proširenje i dogradnju kišne kanalizacije u Beloj Palanci radi smanjenja štete koju uzrokuju velike kiše i poplave

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.036 evra

13.192 evra

1.843 evra

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju javnog osvetljenja u Opštini Bela Palanka

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju javnog osvetljenja u Opštini Bela Palanka, čime se stvaraju preduslovi za obezbeđivanje sredstava za rekonstrukciju ulične komunalne infrastrukture u toj opštini

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.839 evra

13.318 evra

1.521 evra

Proizvodnja nameštaja

Žensko preduzetništvo

Proizvodnja nameštaja

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.820 evra

8.820 evra

-

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada detaljnog plana regulacije za Industrijsku zonu „Murica 2“ u Beloj Palanci

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.366 evra

9.329 evra

1.037 evra

Rekonstrukcija Osnovne škole „Ljupče Španac“

Lokalni infrastrukturni projekat

Projekat će unaprediti uslove rada u školi koju pohađa više od 700 đaka i u skladu je sa strateškim opredeljenjem Opštine da unapredi energetsku efikasnost u javnim objektima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

69.393 evra

62.393 evra

7.000 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

147.832 evra

Unapređenje efikasnosti lokalne Poreske uprave u Beloj Palanci

Lokalna poreska uprava

Angažovanje spoljnih saradnika koji će ažurirati evidenciju poreskih obveznika LSU u cilju povećanja izvora prihoda LSU i ostvarenja održivog nivoa budžetskih resursa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.514 evra

8.563 evra

951 evra

Uvođenje GIS-a

Geografski informacioni sistemi (GIS)

Projekat ima za cilj da promoviše ulaganja u lokacije u industrijskim zonama blizu Koridora 10 i izradu katastra podzemnih instalacija. Evropski PROGRES već finansira izradu detaljnog plana regulacije za jednu industrijsku zonu obuhvaćenu projektom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

109.250 evra

98.250 evra

11.000 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija

Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje

Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016-2020.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.333 evra

5.333 evra

-

Jače žene za bolje sutra

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Unapređenje ekonomske pozicije žena putem edukacije o plasteničkoj poljoprivredi, razvoju biznis-plana i upravljanju poslovanjem.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.728 evra

2.728 evra

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-