Opština Bosilegrad

Južna i istočna Srbija - Pčinjski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 68

Aktivnih preduzetnika - 199

6.099


Broj stanovnika
h-money

52.720


Prosečna zarada

571


Površina
Bosilegrad
Bosilegrad
Bosilegrad
Bosilegrad
svi-projekti

30

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

1.905.426 evra

1.437.136 evra

(Donatori 75%)

468.290 evra

(Sufinansiranje 25%)

741.744 evra

Učešće programa: 533.578 evra

Sufinansiranje: 208.166 evra

-
397.843 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - d.o.o. Hrast S&S 2000

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom drveta (nameštaja) planira da nabavi CNC pantograf za obradu drveta radi uvođenja u proizvodnju novih elemenata nameštaja. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća 54. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja vrtiću u Bosilegradu u vrednosti od 3.000 evra.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

51.540 evra

42.533 evra

9.007 evra

Revitalizacija fabrike "Kobos" u Bosilegradu

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Projekat rekonstrukcije i opremanje bivšeg tekstilnog kombinata „Kobos“ u vlasništvu lokalne samouprave radi obezbeđivanja uslova za davanje u zakup novom potencijalnom investitoru.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

337.044 evra

303.340 evra

33.704 evra

Podrška preduzetnici Katarini Kostadinovoj

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj da osnuje proizvodnju nameštaja industrijskog dizajna od drveta i metala uz nabavku opreme za sečenje drveta i CNC lasera. DOP aktivnost predviđa sadnju drveća i doniranje kanti za reciklažni otpad, uz edukativnu kampanju o značaju reciklaže.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.259 evra

8.333 evra

926 evra

343.901 evra

Adaptacija objekta bivše Veterinarske stanice u Bosilegradu za uspostavljanje ustanove socijalne zaštite

Lokalna infrastruktura

Adaptacija objekta bivše Veterinarske stanice (700 m2) u Bosilegradu za uspostavljanje ustanove socijalne zaštite kao privremenog smeštaja za socijalno ugrožena lica koja se suočavaju sa beskućništvom, nedostatkom posla i adekvatne zdravstvene zaštite.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

343.901 evra

179.372 evra

164.529 evra

287.144 evra

Učešće programa: 152.141 evra

Sufinansiranje: 135.003 evra

-
2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

285.003 evra

Završetak izgradnje sistema vodosnabdevanja Bosilegrada sa izvora Roda

Lokalna infrastruktura

Završetak izgradnje sistema za vodosnabdevanje za 4.500 stanovnika i stanovnica sela Dobri dol, Rajčilovci, Radičevci i Mlekominci omogućiće stabilno snabdevanje kvalitetnom vodom za piće. Pored toga, smanjiće se gubici u sistemu vodosnabdevanja, a Javno komunalno preduzeće će kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja uspostaviti efikasan sistem za obračun i merenje kapaciteta i distribucije vode.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

285.003 evra

150.000 evra

135.003 evra

201.877 evra

Učešće programa: 183.957 evra

Sufinansiranje: 17.920 evra

93.972 evra

Ako možeš - onda moraš

Fond za učešće građana (CIF 1)

Podrška pokretanju proizvodnje potrošnih dobara koja će dovesti do otvaranja pet radnih mesta s punim radnim vremenom i doprineti smanjenju siromaštva u Opštini Bosilegrad. Ovaj projekat predstavlja produžetak prethodnog CIF projekta koji je omogućio 41 ugroženom domaćinstvu da otpočne proizvodnju jagoda.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.789 evra

19.674 evra

3.115 evra

Poboljšanje ekonomskog položaja ranjivih grupa u Bosilegradu kroz proizvodnju meda

Fond za učešće građana (CIF 1)

Pružanje podrške za 15 nezaposlenih osoba i njihovih porodica da započnu sopstveni posao proizvodnje meda

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.677 evra

20.398 evra

2.279 evra

Korak ka Evropi

Fond za učešće građana (CIF 2)

Ekonomsko osnaživanje socijalno ranjivih porodica kroz relevantne obuke i nabavku sušare za voće, povrće, gljive i bilje, koja će omogućiti dalje ekonomsko osnaživanje najmanje 30 porodica

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.607 evra

14.910 evra

1.697 evra

Vredne pčele - zadruga pčelara

Fond za učešće građana (CIF 2)

Osnivanje zadruge i unapređenje konkurentnosti proizvođača meda na lokalnom i međunarodnom tržištu u cilju stvaranja preduslova za unapređenje prilika za zapošljavanje u proizvodnji meda. Projekat obuhvata obuku i opremanje članova zadruge i organizovanje međunarodnog sajma meda.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.936 evra

15.096 evra

1.840 evra

Zajedno do boljeg života

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Stanovanje: Unapređenje uslova stanovanja kroz legalizaciju i rešenje imovinskog statusa za tri najugroženije romske porodice iz naselja Lajoš u Bosilegradu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.792 evra

9.792 evra

-

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

76.943 evra

Izrada glavnog projekta kišne kanalizacije centralnog dela Opštine Bosilegrad

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta kišne kanalizacije centralnog dela Opštine Bosilegrad, čime će sva kišna kanalizacija, koja se do sada nekontrolisano odlivala i gomilala otpad, biti usmerena na prirodne tokove reke Dragovištice i potoka Dobrog Dola, čiji je sliv uređen u ovoj oblasti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.379 evra

11.117 evra

1.262 evra

Rekonstrukcijom zgrade Centra za kulturu do razvoja kulture

Lokalni infrastrukturni projekat

Projekat predviđa rekonstrukciju ruiniranog krova zgrade Centra za kulturu, koji prokišnjava, kao i nabavku savremene opreme, čime će se obezbediti puna funkcionalnost ovog objekta, u čijem se sastavu nalaze biblioteka i Centar za socijalni rad.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

56.300 evra

49.544 evra

6.756 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

30.962 evra

Unapređenje efikasnosti lokalne Poreske uprave u Bosilegradu

Lokalna poreska uprava

Angažovanje spoljnih saradnika koji će ažurirati evidenciju poreskih obveznika LSU u cilju povećanja izvora prihoda LSU i ostvarenja održivog nivoa budžetskih resursa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.955 evra

8.984 evra

971 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

674.661 evra

Učešće programa: 567.460 evra

Sufinansiranje: 107.201 evra

99.930 evra

Opštinski uslužni centar u Bosilegradu

Opštinsko upravljanje

Osnivanjem Opštinskog uslužnog centra poboljšana je organizacija rada, efikasnost i kvalitet usluga građanima, efikasnot u pružanja usluga bi trebalo da se poveća za 50%.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

78.252 evra

65.732 evra

12.520 evra

Gradinari

Fond za učešće građana (CIF)

Doprinos smanjenju siromaštva pozajmljivanjem neiskorišćenog zemljišta za eksploataciju građanima lošijeg materijalnog statusa, posebno pripadnicima romske zajednice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.428 evra

7.080 evra

1.348 evra

Sadnja dobrih ideja!

Fond za učešće građana (CIF)

Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih grupa (prioritet su imale romske porodice) kroz pokretanje proizvodnje jagoda u plastenicima

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.099 evra

7.643 evra

1.456 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

23.155 evra

Sanacija deponije "Kremikovo" u Bosilegradu

Tehnička dokumentacija

Rekultivacija deponije "Kremikovo" u Bosilegradu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.950 evra

11.622 evra

1.328 evra

Plan detaljne regulacije za granični prelaz Ribarci

Plan detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije za granični prelaz Ribarci

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.205 evra

8.572 evra

1.633 evra

110.000 evra

Unapređenje komunalnih usluga u opštini Bosilegrad

Lokalna infrastruktura

Nabavkom vozila za sakupljanje i prevoz otpada zapremine 7m³ , 100 kontejnera za sakupljanje otpada zapremine 1,1 m³ i 200 kanti za sakupljanje otpada od 110l unapređene su komunalne usluge. Izrađen je program prikupljanja otpada na teritoriji cele opštine (Učestalost sakupljanja otpada: jednom nedeljno u gradu, jednom u dve nedelje u selima).

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

110.000 evra

92.400 evra

17.600 evra

370.381 evra

Bosilegradski festival folklora 2011

Podrška festivalima

Podrška Festivalu folklora Bosilegrad 2011

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

86.246 evra

72.447 evra

13.799 evra

Bosilegradski festival folklora 2013

Podrška festivalima

Podrška Festivalu folklora Bosilegrad 2013

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

284.135 evra

238.673 evra

45.462 evra

71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra